REGULAMIN

WAŻNY

Proszę przeczytać niniejsze warunki („Warunki”) przed rozpoczęciem korzystania ze strony Carex („strona internetowa”). Witryna obsługiwana jest przez PZ Cussons (UK) Ltd; Manchester Business Park, 3500 Aviator Way Manchester, M22 5TG lub jej spółki zależne. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na Warunki, w odniesieniu do których PZ Cussons (UK) Ltd zapewnia ci dostęp. PZ Cussons (UK) Ltd może od czasu do czasu modyfikować Warunki. W związku z tym prosimy o dalsze zapoznanie się z Warunkami przy każdym dostępie do witryny lub korzystaniu z niej. Jeśli w dowolnym momencie nie wyrażasz zgody na Warunki, nie możesz korzystać ze strony internetowej. PZ Cussons (UK) Ltd może czasami organizować konkursy i promocje za pośrednictwem strony internetowej. Tam, gdzie ma to zastosowanie, regulują takie konkursy i promocje, zostaną opublikowane odrębne warunki. Prawa autorskie do strony internetowej (c) 2010 PZ Cussons (UK) Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza strona internetowa, w tym między innymi jej projekt, grafika, tekst i treść dynamiczna, jest chroniona zgodnie z ustawą o prawie autorskim, projektach i patentach z 1988 r. Nie może być powielana w części ani w całości bez wyraźnej pisemnej zgody PZ Cussons ( UK) Ltd

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

PZ Cussons (UK) Ltd posiada wszystkie prawa własności intelektualnej związane z witryną, w tym między innymi projekt, zdjęcia, grafikę, programowanie i strukturę. Nie możesz kopiować niczego na stronie bez wyraźnej pisemnej zgody PZ Cussons (UK) Ltd. Masz prawo jedynie do przeglądania strony i drukowania z niej materiałów.

DALSZA INFORMACJA

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:

Strona internetowa Carex PZ Cussons (UK) Ltd; Manchester Business Park, 3500 Aviator Way, Manchester, M22 5TG

BRAK WIARYGODNOŚCI

Podczas gdy PZ Cussons (UK) Ltd dokłada starań, aby zapewnić dokładność informacji dostępnych za pośrednictwem strony internetowej, PZ Cussons (UK) Ltd nie gwarantuje ani nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności, aktualności lub kompletności jakichkolwiek informacji lub materiałów na stronie internetowej .

LINKI DO STRONY INTERNETOWEJ

Witryny lub strony, do których prowadzi witryna, służą wyłącznie celom informacyjnym i nie zostały sprawdzone przez PZ Cussons (UK) Ltd. PZ Cussons (UK) Ltd nie ponosi odpowiedzialności za treść witryn lub stron, do których prowadzą łącza lub linki do tej witryny, a PZ Cussons (UK) Ltd nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub kary, które mogą zostać poniesione w wyniku jakiegokolwiek linku do dowolnej lokalizacji na linkowanych stronach internetowych.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Strona internetowa, w tym (ale nie wyłącznie) tekst, treść, oprogramowanie, wideo, muzyka, dźwięk, grafika, zdjęcia, ilustracje, grafika, zdjęcia, nazwy, logo, znaki handlowe, znaki usługowe i inne materiały („Treść”) jest chroniona według praw autorskich, znaków towarowych i / lub innych praw majątkowych. Treść obejmuje zarówno treść będącą własnością lub kontrolowaną przez PZ Cussons (UK) Ltd, jak i treść będącą własnością lub kontrolowaną przez osoby trzecie i licencjonowaną przez PZ Cussons (UK) Ltd. Wszystkie pojedyncze artykuły, raporty i inne elementy składające się na stronę mogą być chronione prawami autorskimi . Zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących praw autorskich oraz wszystkich dodatkowych informacji o prawach autorskich lub ograniczeń zawartych na stronie. Nie możesz używać żadnych znaków towarowych lub nazw handlowych PZ Cussons (UK) Ltd bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody PZ Cussons (UK) Ltd i potwierdzasz, że nie masz praw własności do tych nazw i znaków. Wyrażasz zgodę na niezwłoczne powiadomienie PZ Cussons (UK) Ltd na piśmie, gdy dowiesz się o jakimkolwiek nieuprawnionym dostępie lub korzystaniu ze strony internetowej przez jakąkolwiek stronę lub o wszelkich roszczeniach, że strona internetowa lub jakakolwiek zawartość strony internetowej narusza jakiekolwiek prawa autorskie, znak towarowy lub inne umowne, ustawowe lub wspólne prawa dowolnej strony.

LICENCJA I PRAWA DO POBRANIA

Użytkownik nie nabywa żadnych praw ani licencji na lub do strony internetowej i / lub Treści innych niż ograniczone prawo do korzystania ze strony internetowej zgodnie z niniejszymi Warunkami i do pobierania na warunkach określonych w tej sekcji. Poza wymienionymi w tej sekcji nie wolno kopiować, reprodukować, rekompilować, dekompilować, dezasemblować, odtwarzać kodu źródłowego, rozpowszechniać, publikować, wyświetlać, wykonywać, modyfikować, przesyłać w celu tworzenia dzieł pochodnych, przesyłania lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać część strony internetowej. Pobieranie jest dozwolone przez PZ Cussons (UK) Ltd pod warunkiem, że:

wykonujesz nie więcej niż jedną wydrukowaną kopię takiego pobierania i nie są tworzone dalsze kopie takiej wydrukowanej kopii;

wykonujesz tylko osobiste, niekomercyjne wykorzystanie takiego pobierania i / lub drukowanej kopii; i

zachowujesz na takich pobranych i / lub drukowanych kopiach wszystkie informacje o prawach autorskich i pozostaniesz związany warunkami takich sformułowań i informacji.

Ponadto, nie możesz oferować na sprzedaż, sprzedawać ani dystrybuować za pośrednictwem jakiegokolwiek innego medium (w tym dystrybucji przez telewizję bezprzewodową lub radiową lub dystrybucji w sieci komputerowej) Treści lub jakiejkolwiek ich części. Nie możesz udostępniać żadnej części strony internetowej jako części innej strony internetowej, czy to za pomocą ramek hiperłącza w Internecie, czy w inny sposób. Witryna i zawarte w niej informacje nie mogą być wykorzystywane do budowy jakiejkolwiek bazy danych, ani nie mogą być przechowywane (w całości lub w jakiejkolwiek części) w bazach danych w celu uzyskania dostępu przez ciebie lub jakąkolwiek stronę trzecią lub do rozpowszechniania jakichkolwiek stron z bazami danych zawierający całość lub część strony internetowej.

ZEZWOLENIA

Jeśli chcesz uzyskać informacje na temat uzyskania zgody PZ Cussons (UK) Ltd na wykorzystanie jakiejkolwiek Treści lub jeśli chcesz połączyć swoją stronę internetową ze stroną internetową, napisz do: PZ Cussons (UK) Ltd; Manchester Business Park, 3500 Aviator Way, Manchester, M22 5TG, oznaczony jako „strona internetowa Carex”. (Tylko Wielka Brytania)

BEZ GWARANCJI

Witryna i Treść są dostarczane „w stanie, w jakim się znajdują”, z wyłączeniem jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w tym (ale nie wyłącznie) wykluczenie gwarancji własności, wartości handlowej, zadowalającej jakości , przydatności do określonego celu i nienaruszania praw własności lub praw stron trzecich. PZ Cussons (UK) Ltd nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za funkcje zawarte na stronie internetowej i nie gwarantuje, że strona będzie działać nieprzerwanie lub bezbłędnie lub że usterki zostaną usunięte. Należy pamiętać, że niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie dorozumianych gwarancji, więc niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia mogą nie mieć zastosowania. PZ Cussons (UK) Ltd nie gwarantuje, że strona jest kompatybilna ze sprzętem komputerowym lub że witryna lub jej serwer jest wolny od błędów lub wirusów, robaków lub „koni trojańskich”, a PZ Cussons (UK) Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które możesz ponieść w wyniku takich destrukcyjnych cech. PZ Cussons (UK) Ltd nie ponosi odpowiedzialności za Treści dostarczane przez strony trzecie. PZ Cussons (UK) Ltd nie ponosi również odpowiedzialności za niezawodność lub ciągłą dostępność linii telefonicznych i sprzętu używanego do uzyskania dostępu do strony internetowej. Niniejsze warunki nie wpływają na twoje prawa ustawowe ani twoje prawa jako konsumenta.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzysta z witryny, w tym z Treści, na własne ryzyko. Jeśli jesteś niezadowolony z witryny, Warunków lub jakiejkolwiek treści, jedynym rozwiązaniem jest zaprzestanie korzystania z witryny. Z wyjątkiem oszustwa oraz obrażeń ciała lub śmierci w zakresie, w jakim wynika to z zaniedbania PZ Cussons (UK) Ltd, w żadnym wypadku PZ Cussons (UK) Ltd nie będzie ponosić wobec ciebie ani jakiejkolwiek strony trzeciej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, specjalne, pośrednie , szkody wynikowe lub przypadkowe, przykładowe lub utracone zyski, lub wszelkie inne szkody wszelkiego rodzaju, wynikające z gwarancji, umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub w inny sposób, nawet jeśli PZ Cussons (UK) Ltd została poinformowana o takiej możliwości. Obowiązujące prawo może nie zezwalać na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, więc to ograniczenie lub wyłączenie może nie dotyczyć Ciebie.

LOKALNE PRAWA I PRZEPISY

Witryna nie jest skierowana do żadnej osoby w żadnej jurysdykcji, w której z jakiegokolwiek powodu publikacja lub dostępność strony internetowej jest zabroniona. Osoby, wobec których obowiązują takie zakazy, nie mogą uzyskać dostępu do strony internetowej. PZ Cussons (UK) Ltd nie oświadcza, że ​​witryna lub Treść są odpowiednie do użytku lub dozwolone przez lokalne prawo we wszystkich jurysdykcjach. Osoby, które uzyskują dostęp do strony, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za przestrzeganie obowiązujących lokalnych przepisów ustawowych i wykonawczych; w razie wątpliwości należy zasięgnąć porady prawnej.

ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć, obronić i zabezpieczyć każdego z PZ Cussons (UK) Ltd, jego pracowników, przedstawicieli i przedstawicieli, przed i przeciw wszelkim roszczeniom, skargom, żądaniom lub innym postępowaniom wszczętym przeciwko któregokolwiek z PZ Cussons (UK) Ltd, jego pracowników, przedstawicieli lub agentów przez stronę trzecią w zakresie, w jakim takie roszczenie, pozew, powództwo lub inne postępowanie wszczęte przeciwko PZ Cussons (UK) Ltd, jej pracownikom, przedstawicielom, dostawcom lub agentom jest oparte lub powstaje w związku z : korzystanie z witryny;

każde naruszenie przez ciebie warunków;

oświadczenie, że jakiekolwiek korzystanie z witryny przez użytkownika narusza wszelkie prawa własności intelektualnej osób trzecich lub wszelkie prawa do osobowości lub reklamy, bądź zniesławiające lub zniesławiające, lub w inny sposób skutkuje obrażeniami ciała lub szkodą jakiejkolwiek osoby trzeciej; wszelkie usunięcia, uzupełnienia, uzupełnienia lub zmiany lub jakiekolwiek nieautoryzowane korzystanie z witryny przez ciebie; lub jakiekolwiek wprowadzanie w błąd lub naruszenie oświadczenia lub gwarancji dokonane przez Ciebie zawarte w niniejszym dokumencie.

Odniesienia w niniejszej sekcji Warunków do korzystania z witryny będą uważane za obejmujące wszelkie wykorzystanie przez stronę trzecią, jeżeli taka osoba trzecia uzyskuje dostęp do strony internetowej za pomocą komputera. Zgadzasz się zapłacić PZ Cussons (UK) Ltd, jej pracownikom, przedstawicielom i agentom wszelkie koszty, szkody i wydatki (w tym uzasadnione opłaty prawne) zasądzone przeciwko którymkolwiek z nich lub w inny sposób poniesione przez którekolwiek z nich w związku z z wszelkich roszczeń stron trzecich, pozwów, działań lub postępowań związanych z roszczeniami stron trzecich.

ZAKOŃCZENIE

Zarówno Ty, jak i PZ Cussons (UK) Ltd możesz rozwiązać niniejsze warunki z lub bez przyczyny w dowolnym momencie. Jeśli PZ Cussons (UK) Ltd wypowie niniejsze warunki, PZ Cussons (UK) Ltd wyśle ​​Ci wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji i zostaniesz uznany za otrzymanego w ciągu godziny od przesłania. Wypowiedzenie będzie skuteczne w tym czasie. Będziesz odpowiedzialny za powiadamianie nas o wszelkich zmianach adresu e-mail. Możesz wypowiedzieć pisząc na adres: PZ Cussons (UK) Ltd; Manchester Business Park, 3500 Aviator Way, Manchester, M22 5TG, oznaczony jako „strona internetowa Carex”. (Tylko Wielka Brytania). Po rozwiązaniu zniszczysz całą Treść i jej kopie, uzyskane ze strony internetowej.

ZMIANY W STRONIE INTERNETOWEJ

Użytkownik akceptuje fakt, że PZ Cussons (UK) Ltd ma prawo do zmiany treści lub specyfikacji technicznych dowolnego aspektu strony internetowej w dowolnym momencie według własnego uznania PZ Cussons (UK) Ltd. Ponadto akceptujesz, że takie zmiany mogą uniemożliwić dostęp do strony internetowej. ZRZECZENIE SIĘ Zrzeczenie się przez PZ Cussons (UK) Ltd jakiegokolwiek naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z niniejszych warunków nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek innego naruszenia i brak wykonania lub częściowego wykonania przez PZ Cussons (UK) Ltd jakiegokolwiek środka zaradczego stanowi zrzeczenie się prawa do późniejszego skorzystania z tego lub innego środka.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Warunki podlegają prawu Anglii i Walii, a strony podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.